ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

រោងចក្ររបស់យើង។

metal production
test capability
test lab
automatick equipment

វិញ្ញាបនបត្រ

RTF Template
ISO 14001 version2015-updated

ចូលរួមក្នុងការតាំងពិព័រណ៍ Bauma