ការទទួលស្គាល់អតិថិជន

Knorr-Best supplier

អ្នកផ្គត់ផ្គង់ Knorr-Best

Liugong Advanced Supplier

ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់កម្រិតខ្ពស់ Liugong

Zoomlion Standout Support Award

រង្វាន់គាំទ្រ Zoomlion Standout

Lishide Qualified Supplier

អ្នកផ្គត់ផ្គង់មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ Lishide

ទិវាបច្ចេកវិទ្យាចល័ត